Zasiłki rodzinne oraz dodatki

ZASIŁKI RODZINNE ORAZ DODATKI

Świadczenia rodzinne przysługują:

1)      obywatelom polskim,

2)      cudzoziemcom:

 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych
  o zabezpieczeniu społecznym,

  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku
   z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe
   o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 1. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł,
 2. w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł,
 3. w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, o której mowa w punkcie 1 lub 2, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z punktem 4,
 4. w przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, o której mowa w punkcie 3, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w punkcie 3, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny,
 5. łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:
 • zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane praw o do tych zasiłków,
 • dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 13, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków,
 • dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15, podzielonych przez 12.
 1.   W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z punktem 4, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

 DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ NASTĘPUJĄCE DODATKI:

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym winna dostarczyć:

1)      zaświadczenie lekarza ginekologa lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:

1)      matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka w kwocie 1000,00 zł jednorazowo na każde dziecko,

2)      jeżeli wniosek o jego wypłatę złożono do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia,

3)      jeżeli matka dziecka podlegała opiece medycznej nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie stosuje się do opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych dziecka.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje:

1)      w przypadku pobrania dodatku z tytułu urodzenia dziecka przez matkę lub ojca
w innej gminie,

2)      jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną później niż od 10 tygodnia ciąży.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

1)      zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego zawierające informacje dotyczące okresu na jaki został on udzielony, na które dziecko lub oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy,

2)      zaświadczenie, o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego lub oświadczenie o okresie zatrudnienia,

3)      zaświadczenie od pracodawcy lub z ZUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego,

4)  aktualne zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się o dodatek była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych lub oświadczenie potwierdzające okoliczność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz kserokopia imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej (RMUA) potwierdzającego odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Składający oświadczenie wnioskodawca jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje:

1) matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez:

 • 24 miesiące kalendarzowe,
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesiące kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę na dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,

3)      dodatek przysługuje w kwocie 400,00 zł miesięcznie,

4)      za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującego za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę,

5)      w przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych, faktycznych dziecka przysługuje jeden dodatek,

6)      obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek:

1)      bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała
w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,

2)      podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

3)      w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego,

4)     dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

5) korzysta ze świadczenia rodzicielskiego..

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

1)      kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub

2)      aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub

3)      odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

Osoba ucząca się musi dostarczyć:

 • kopie skróconych aktów zgonu rodziców.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje:

1)      samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 1. a)      drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 2. b)      ojciec dziecka jest nieznany,
 3. c)      powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone,

2)      pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją,

 • w kwocie 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci).

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje:

 • matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
 • dodatek przysługuje w kwocie 90,00 zł miesięcznie.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

1)      orzeczenie o niepełnosprawności lub

2)      orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub

3)      orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje:

1)      matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
– do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o niepełnosprawności,
– powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2)      w kwocie 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

1)      zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Składający oświadczenie wnioskodawca jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje:

1)      matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych
z rozpoczęciem nowym roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, raz w roku szkolnym,

2)      dodatek przysługuje w kwocie 100,00 zł jednorazowo na dziecko,

3)      wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego,
w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

1)      zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły,

2)      dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie,

3)      oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Składający oświadczenie wnioskodawca jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Prawo dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

 • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego,
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w kwocie 63,00 zł miesięcznie na dziecko,
 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności – w kwocie 105,00 zł miesięcznie na dziecko.