Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dowozu posiłków

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRNIE

Zapytanie ofertowe na realizację usługi dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Leszczynach,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedzynie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radlinie

Górno, dn. 10.12.2019 r.

GOPS.GK.26.3.2019.EK

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu na:

DOWÓZ POSIŁKÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LESZCZYNACH, ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CEDZYNIE ORAZ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W RADLINIE

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Usługi Transportowe
Sylwester Zdoliński
ul. Walerego Przyborowskiego 54A
25-351 Domaszowice

Cena oferowana: 31254,00 zł brutto

2. Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą wartość punktową w badanym kryterium oceny – najniższa cena, uwzględnionym przez Zamawiającego.

3. Zbiorcze zestawienie ofert, które wpłynęły w terminie przewidzianym na składanie ofert:

Lp. Wykonawca Cena brutto
(wartość punktowa)
1. Usługi Transportowe
Sylwester Zdoliński
ul. W. Przyborowskiego 54A
25-351 Domaszowice
31.254,00 zł
(100 pkt)
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Marcin Banak Radlin 56B
26-008 Górno
44.100,00 zł
(70,87 pkt)

4. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

5. Zamawiający ustala termin podpisania umowy na dzień 18.12.2019 r. na godzinę 11:00.

6. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest Kodeks Cywilny.Szukamy 2 wolontariuszy

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach w ramach realizowanego projektu ,, Centrum usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej ” poszukuje wolontariuszy, którzy raz w tygodniu przez dwie godziny będą zaangażowani w pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym na terenie gminy Górno. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w naszym projekcie, który ma na celu aktywizację społeczną osób starszych, niepełnosprawnych, a także wsparcie potrzebujących rodzin. Koszty transportu zostaną zwrócone.
Chętnych prosimy o zgłaszanie się na adres e – mail : wolontariat@centrumwolontariatu.eu

„Polityka senioralna Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” – konsultacje społeczne

Polityka senioralna Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” – konsultacje społeczne

Gmina Kielce wraz z 11 partnerskimi gminami Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego realizuje opracowanie „Polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030”. Przygotowanie polityki jest oddolną inicjatywą grupy tematycznej ds. polityki senioralnej powołanej przez Komitet Sterujący Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej określiła potrzebę stworzenia dokumentu, który odpowiadałby na obecne i przyszłe potrzeby zidentyfikowane w obszarze osób starszych.
Dla podjęcia wspólnych działań w celu poprawy jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną konieczne jest wypracowanie polityki senioralnej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym a następnie jej realizacja.

W terminie 0d 6 do 14 listopada br. będzie można wypowiedzieć się na temat projektu dokumentu, wypełniając formularz na stronie:

https://idea.kielce.eu/konsultacje/polityka_senioralna.html

Celem konsultacji jest utworzenie polityki senioralnej dla 12 gmin tworzących Kielecki Obszar Funkcjonalny na lata 2020 – 2030 która umożliwi podejmowanie na terenie KOF, spójnych działań na rzecz seniorów. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w pracach nad przygotowaniem ostatecznej wersji polityki senioralnej KOF na lata 2020 – 2030.

Podsumowaniem konsultacji na temat polityki senioralnej KOF, będzie debata publiczna realizowana w dniu 18 listopada br. w hotelu DAL, sala konferencyjna I piętro, ul. Piotrkowska 12, 25 – 510 Kielce, w godzinach 16.00 – 18.00.

Prace nad Polityka senioralną KOF prowadzone są w ramach dotacji na projekt „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.”

Do góry

Skip to content