O Nas

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie utworzony został Uchwałą Nr XI/51/90 Gminnej Rady Narodowej w Górnie z dnia 28 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie.

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

Jeżeli mieszkasz na terenie Gminy Górno, znalazłeś się z w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej, nie jesteś w stanie samodzielnie pokonać piętrzących się problemów, zgłoś się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie. Pracownik socjalny udzieli informacji dotyczącej procedury ubiegania się o pomoc finansową lub rzeczową oraz wyjaśni jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania pomocy.

Po złożeniu podania o przyznanie pomocy, pracownik socjalny w ciągu 14 dni roboczych wywiad środowiskowy mający na celu ustalenie sytuacji rodzinnej, majątkowej i finansowej rodziny. Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje kierownik ośrodka.

Szczegóły dotyczące form, zasad i kryterium dochodowego warunkującego przyznanie pomocy finansowej lub rzeczowej regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.,poz.1058ze zm.).

 

Kadra Ośrodka

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Górnie

 

mgr Dorota Matuszewska –  kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Dorota Kwiatek – zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – świadczenia rodzinne

PRACOWNICY SOCJALNI

mgr Marta Piekacz – pracownik socjalny

mgr Monika Siarek – pracownik socjalny

mgr Izabela Maciejska – pracownik socjalny

mgr Emilia Janik – pracownik socjalny

mgr Agata Wójcik – pracownik socjalny

mgr Wioletta Trzęsień – pracownik socjalny

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

mgr Alicja Szczukiewicz – referent ds. świadczeń rodzinnych,

mgr Monika Gołuch – referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE(500 PLUS)

mgr Joanna Grzegolec –  referent ds. świadczenia wychowawczego

mgr Irena Ciesielska – referent dsświadczenia wychowawczego

 ASYSTENT RODZINY

mgr Anna Dziedzic– asystent rodziny

PODSTAWOWE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Jolanta Kołodziej – opiekunka środowiskowa

 

KSIĘGOWOŚĆ

mgr Monika Prachtor – główny księgowy

mgr Ewa Kaleta – samodzielny referent ds. kadr i płac

Rejony opiekuńcze

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górnie pracują na przydzielonych Rejonach Opiekuńczych:

mgr Danuta Cedro – starszy specjalista pracy socjalnej

 • Skorzeszyce
 • Bęczków od nr 121
 • Cedzyna

mgr Monika Siarek – pracownik socjalny

 • Leszczyny
 • Krajno – Zagórze
 • Krajno Pierwsze

 

mgr Agata Wójcik – pracownik socjalny

 • Górno
 • Górno – Parcele
 • Górno – Osiedle
 • Górno – Zawada

  

mgr Emilia Janik – pracownik socjalny

 • Radlin
 • Bęczków od nr 1 do 120

mgr Wioletta Trzęsień – pracownik socjalny

 • Krajno Drugie
 • Krajno – Parcele

mgr Izabela Maciejska – pracownik socjalny

 • Wola Jachowa
 • Podmąchocie