Kryterium dochodowe

Kryteria dochodowe

Dochód rodziny – suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie ustalonych zgodnie z art. 8 ust. 3 – 13 Ustawy o pomocy społecznej.

1394280566_by_Xar_inner

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi: 514 zł

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi: 634 zł.