Klauzula informacyjna – świadczenie o wsparciu kobiet w ciąży

Klauzula informacyjna – świadczenie o wsparciu kobiet w ciąży

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie, (adres: Górno 169, 26-008 Górno, numer telefonu: 41/302-36-45, e-mail: gops@gopsgorno.pl).
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
  pośrednictwem adresu e-mail:inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do świadczenia
  wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
  „Za życiem”.
 3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – zwanej dalej Ustawą. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda dla kategorii danych
  osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia.
 4. Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń
  a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
  archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
  następujące prawa:
 7. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 1. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 2. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych (RODO);
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na
  podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych
  oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom uprawnionym na
  podstawie przepisów prawa.