Klauzula informacyjna – świadczenie dobry start

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie (adres: Górno 169, 26-008 Górno, numer telefonu: 41/302-36-45, e-mail: gops@gopsgorno.pl).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
  pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pllub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do świadczenia
  wynikającego z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” – zwanej dalej
  Rozporządzeniem. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczenia
  a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
  archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
  profilowaniu.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
  następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
 6. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych (RODO);
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Rozporządzenia jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako
  dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom uprawnionym na
  podstawie przepisów prawa.