Jesteś tutaj:

Autor: admin1

RAJD poMOC – śladami zapomnianych ścieżek

RAJD poMOCśladami zapomnianych ścieżek

24 września 2017 roku mieszkańcy gminy Górno uczestniczyli w profilaktycznym rajdzie pod nazwą: ” RAJD poMOC „, który został zorganizowany przez Wójta Gminy Górno. Głównym jego celem było pokazanie właściwych wzorców relacji między dziećmi a rodzicami podczas wspólnego spędzania wolnego czasu. Uczestnictwo w wydarzeniu cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, mimo niesprzyjającej aury. Rajd był jednym z działań realizowanego przez gminę projektu pod hasłem: „Można inaczej- NIE dla przemocy”. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Na rajd zgłosiło się dużo dzieci i młodzieży, którym towarzyszyli rodzice oraz pedagodzy z placówek oświatowych usytuowanych na terenie gminy Górno. Każdy
z uczestników otrzymał koszulkę oraz czapkę z hasłem projektu.

„MŁODZI PRZECIW PRZEMOCY”

Wszystkich uczestników rajdu poMOC serdecznie powitał Wójt Gminy Górno. Ponadto przed wymarszem Pan Wójt – Przemysław Łysak ogłosił wyniki konkursu pn. „Młodzi przeciw przemocy”. Miał on na celu między innymi wyposażenie młodzieży w postawę wolną od przemocy, a także podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania zjawiska przemocy w rodzinie. Do udziału w konkursie zgłosiło się 92 uczniów z terenu gminy Górno. Atrakcyjne nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategorii na najlepszy spot oraz wiersz, a także wyróżnienia zostały wręczone przez Pana Wójta. Pozostałe osoby, które przystąpiły do konkursu otrzymały wyróżnienia oraz nagrody pocieszenia. Prace konkursowe młodych artystów były bardzo kreatywne i zachęcające do refleksji.

ATRAKCJE NA TRASIE

Przed wyruszeniem w trasę funkcjonariusz Policji przypomniał wszystkim zasady bezpiecznego zachowania na drodze. Uczestnicy rajdu poruszali się zgodnie z zasadami ruchu drogowego pod czujnym okiem stróżów prawa. Przewodnik Pan Jacek Tarnowski towarzyszył uczestnikom podczas całego rajdu wokół góry Strużna i wspierał poradami. Na wyznaczonym szlaku organizatorzy przewidzieli krótkie postoje przy specjalnych drogowskazach. Przerwy w marszu poświęcano na dyskusje z pedagogami szkolnymi, którzy udzielali porad dotyczących między innymi budowania trwałych więzi rodzinnych. Poza tym, dzieci odgrywały scenki, w których przedstawiały prawa dziecka według Janusza Korczaka. Zaplanowana trasa rajdu wśród łąk i pól potwierdza, że gmina Górno sprzyja pieszym wojażom. Jesienny krajobraz polskiej wsi tworzy idealną scenerię na rodzinne piesze wycieczki.

META
Metą dziesięciokilometrowej trasy był Gminny Ośrodek Kultury w Krajnie, gdzie przywitano wędrowców gorącą zalewajką, kiełbaskami z grilla oraz słodkim poczęstunkiem. Podczas wspólnego odpoczynku uczestnicy otrzymali broszury zatytułowane: „Pokonać przemoc”, w celu utrwalenia wiadomości zdobytych podczas rajdu. Organizatorzy na każdym kroku podkreślali edukacyjny charakter rajdu. Celem pieszej wyprawy było nie tylko p
rzeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie poprzez propagowanie pozytywnych wartości wychowawczych rodziców, ale także promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych gminy Górno.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności

image_gallery

Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności

Minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie
40 osobom niepełnosprawnym w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępu
do usług asystenckich, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz podniesienie kompetencji 20 opiekunów w szczególności członków rodzin osób niepełnosprawnych – to główny cel projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kielcach.

Założeniem projektu jest utworzenie w ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Centrum Asystentury Społecznej na obszarze powiatu kieleckiego. Będzie to miejsce organizacji kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia, uwzględniającego wszystkie aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, w tym:

 1. Usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Planuje się zatrudnienie 8 asystentów, którzy będą świadczyć swoje usługi dla 40 osób niepełnosprawnych.

 2. Konsultacje specjalistyczne: psychiatryczne, poradnictwo psychologiczne mające na celu przywrócenie osobie niepełnosprawnej równowagi psychicznej, poczucia własnej wartości, motywowanie i mobilizowanie jej do współpracy, podejmowania aktywności w różnych obszarach własnego życia. Działanie skierowane również dla opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie polepszenia kondycji psychicznej i wzrostu motywacji do sprawowania opieki nad nimi.

 3. Pomoc prawna i doradztwo – w zakresie praw i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym i opiekunom.

 4. Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne w zakresie uzyskania optymalnego poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

 5. Usługi dowozu – świadczone dla osób niepełnosprawnych bezpłatnie – zwiększające mobilność oraz częstotliwość udziału w życiu społecznym, edukacyjnym, kulturowym.

Dodatkowo planuje się zorganizować działania:

 1. Grupy wsparcia – jako działanie wspierające opiekunów i rodziny osób niepełnosprawnych: wymiana doświadczeń ma wpływ na wzrost umiejętności
  w zakresie opieki i radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego.

 2. Szkolenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych pozwalające na profesjonalne przygotowanie opiekunów do aktywnego udziału w procesie rehabilitacji i zwiększenie samodzielności oraz poprawę jakości sprawowanej opieki.

 3. Superwizja dla asystentów osób niepełnosprawnych – spotkania indywidualne
  i grupowe z psychologiem umożliwiające wymianę doświadczeń w pracy z osobami niepełnosprawnymi, dające możliwość odreagowania stresujących sytuacji związanych z pracą oraz radzenie sobie z ewentualnymi trudnościami.

Znaczące potrzeby:

Według informacji zebranych do diagnozy dotychczas usługi asystenckie realizowała tylko
1 gmina z terenu powiatu kieleckiego: Nowa Słupia dla 2 dzieci z autyzmem, a potrzeby
są znacznie większe. Zostały one diagnozowane w wielu w wielu wykonanych badaniach, między innymi w: lokalnym audycie społeczno-ekonomicznym Ośrodków Pomocy Społecznej w gminach, czy w Powiatowym Programie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kieleckim na lata 2016-2020 ON.

Dane pozyskane w okresie od 01.09.2015 do 31.12.2015 w gr. 191 ON (52%K, 48%M) klientów PCPR wskazują na: niewystarczającą rehabilitację zdrowotną, izolację społeczną, brak znajomości praw i uprawnień przysługujących, problemy psychologiczne i potrzebę organizacji usług wspierających tj. pomoc asystenta.

Podczas diagnozy ustalono również oczekiwania osób niepełnosprawnych w zakresie asystentury. Wyniki wskazują, w szczególności potrzebę wsparcia w zakresie: rozmów wspierających, dotrzymywanie towarzystwa pomocy w codziennych czynnościach (ubieranie się, przygotowanie posiłków, higiena), pomocy w dotarciu (dowozie) do lekarza,
na rehabilitację, wykupienia leków, organizacji czasu wolnego, wspólnej aktywności rekreacyjnej, spacerów, wyjść na basen, wspomagania w załatwianiu spraw urzędowych
i innych, w przemieszczania się – przenoszenia, pomocy w rehabilitacji i motywacji do ćwiczeń. Opiekunowie dodatkowo wskazują na umożliwienie realizacji indywidualnych celów wynikających często z potrzeby zadbania o własne zdrowie, niewystarczającej wiedzy
i umiejętności w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz potrzebę wymiany doświadczeń oraz podzielenia się swoimi obawami z innymi rodzinami osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu to: 1.09.2017 r. – 31.05.2019 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych wynosi 1 350 926,17 złotych, wkład własny: 109 551,88 zł.

KONKURS „ Młodzi przeciw przemocy”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie ogłasza konkurs profilaktyczny dotyczący tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie –
„ Młodzi przeciw przemocy”

Konkurs jest realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn.Można inaczej- NIE dla przemocy”

170908092807_0001

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA konkurs
Regulamin konursu Młodzi przeciw przemocy

Do góry