Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dowozu posiłków

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRNIE

Zapytanie ofertowe na realizację usługi dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Leszczynach,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedzynie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radlinie

Górno, dn. 10.12.2019 r.

GOPS.GK.26.3.2019.EK

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu na:

DOWÓZ POSIŁKÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LESZCZYNACH, ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CEDZYNIE ORAZ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W RADLINIE

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Usługi Transportowe
Sylwester Zdoliński
ul. Walerego Przyborowskiego 54A
25-351 Domaszowice

Cena oferowana: 31254,00 zł brutto

2. Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą wartość punktową w badanym kryterium oceny – najniższa cena, uwzględnionym przez Zamawiającego.

3. Zbiorcze zestawienie ofert, które wpłynęły w terminie przewidzianym na składanie ofert:

Lp. Wykonawca Cena brutto
(wartość punktowa)
1. Usługi Transportowe
Sylwester Zdoliński
ul. W. Przyborowskiego 54A
25-351 Domaszowice
31.254,00 zł
(100 pkt)
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Marcin Banak Radlin 56B
26-008 Górno
44.100,00 zł
(70,87 pkt)

4. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

5. Zamawiający ustala termin podpisania umowy na dzień 18.12.2019 r. na godzinę 11:00.

6. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest Kodeks Cywilny.