„Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”

Gmina Górno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Regionalnym Centrum Wolontariatu oraz 10 innymi gminami z terenu powiatu kieleckiego w dniu 30.04. 2019 r. podpisała umowę na rzecz realizacji projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

W ramach przedmiotowego projektu planuje się działania:

  1. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj. działania asystenta rodziny, grupy wsparcia, warsztaty i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. specjalistyczne, terapeutyczne i prawne.
  2. Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi), obejmujące:
  3. tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej;
  4. wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej.
  5. Wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin i wychowanków pieczy zastępczej w ramach m.in. poradnictwa, terapii
    i specjalistycznego wsparcia.
  6. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w tym osób sprawujących pieczę zastępczą oraz opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.