Program Osłonowego Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

„Można inaczej – NIE dla przemocy”

Gmina Górno jest jedną spośród trzech gmin z terenu województwa świętokrzyskiego, która otrzymała dotację w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Głównym założeniem projektu jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Projekt pn. „Można inaczej – NIE dla przemocy” realizowany będzie dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację projektu Gmina Górno pozyskała środki finansowe w wysokości 28.300,00 zł, a całkowity koszt realizacji projektu wynosi 36.861,90 zł.

Gmina Górno posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania przemocy. Podejmowane dotychczas działania potwierdzają ich skuteczność, zarówno w sferze udzielania profesjonalnej pomocy, jak również w sferze działań prewencyjnych. Dążąc do uzyskania wielu pozytywnych efektów planowanych działań do projektu zostanie włączona cała społeczność lokalna. Działania w projekcie zostały opracowane w taki sposób, aby wzmocnić więzi emocjonalne między dziećmi, rodzicami, dziadkami i babciami.

Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie przy współpracy z Komisariatem Policji w Daleszycach, Urzędem Gminy Górno, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Placówkami oświatowymi z terenu Gminy Górno, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kołami Gospodyń Wiejskich, Gminnym Kołem Gospodarzy w Górnie oraz Zespołem Ośrodków Zdrowia w Górnie. Nad realizacją projektu Patronat medialny obejmie Radio eM.

W projekcie zaplanowano szereg wieloaspektowych działań. Od lipca 2017 roku planuje się uruchomienie „Telefonicznej Poradni” dla osób zagrożonych przemocą oraz jej doznających, jak również znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Dyżury w Poradni będą pełnić specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kolejnym z zaplanowanych działań jest rodzinny rajd pn. „RAJD poMOC”. W trakcie wyprawy będą poruszane zagadnienia związane z tematyką przemocy. Dodatkowo w celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców planuje się audycje radiowe w radio eM. W trakcie zaplanowanych audycji eksperci będą informować o instytucjach działających w obszarze przeciwdziałania przemocy. W ramach projektu zaplanowano także konkurs profilaktyczny pn. „Młodzi przeciw przemocy” polegający na stworzeniu spotu związanego z treścią realizowanego projektu przez uczniów gimnazjum oraz napisaniu wiersza przez uczniów szkół podstawowych. Planuje się także przeprowadzenie sondy z przedszkolakami mającą na celu ukazanie jak najmłodsi postrzegają zjawisko przemocy. Przeprowadzony sondaż zostanie nagrany, zaś wytworzony materiał wykorzystany w dalszych etapach realizacji projektu. W projekcie zaplanowano ponadto warsztaty dla rodziców zorganizowane we wszystkich szkołach na terenie gminy Górno w zakresie propagowania prawidłowych postaw rodzicielskich, wzrostu umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy oraz poprawy relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. Dodatkowo planuje się przeprowadzenie warsztatów dla seniorów ze specjalistami. Na zakończenie warsztatów każdy z uczestników otrzyma ulotkę informacyjną pn. „Bezpieczny senior” zawierającą podstawowe informacje na temat możliwości poszukiwania pomocy w sytuacjach kryzysowych. Kolejnym działaniem jest zorganizowanie wielopokoleniowego spotkania dla rodzin pn. „Z rodziną ozdobić święta”, podczas którego dziadkowie oraz rodzice wspólnie ze swoimi pociechami przygotują ozdoby choinkowe. Na zakończenie realizacji projektu zostanie zorganizowana konferencja dla całej społeczności lokalnej, podczas której specjaliści poruszą problematykę przemocy domowej oraz pomocy jej ofiarom. W ramach realizowanego projektu zostanie także opracowana i rozpowszechniona pośród mieszkańców gminy Górno broszura informacyjna pn. „Szczęśliwa rodzina”.

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie zakłada wiele pozytywnych rezultatów, m.in. poprawę sytuacji rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie skutków płynących ze stosowania przemocy w rodzinie, a także nabycie umiejętności poszukiwania pomocy w sytuacjach kryzysowych. Poszczególne działania wynikające z realizacji projektu będą na bieżąco rozpowszechniane poprzez informacje zamieszczane w lokalnej prasie „Głos Górna”, a także na stronie internetowej gminy Górno www.gorno.pl oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie www.gopsgorno.pl.