KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

gornonaglowek

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

w partnerstwie z Gminą Miasto Kielce / Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach

zaprasza do udziału w projekcie

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy

Działanie 10.4  Rozwój Przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy

Poddziałanie 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych – ZIT (projekty konkursowe)

KIELECKI KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,

pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy oraz aktywizacja zawodowa 144 osób (77K i 67M) z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF) obejmującego Miasto Kielce i gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk, poprzez samozatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw.

WSPARCIE DLA BENEFICJENTÓW

W ramach projektu oferujemy wsparcie obejmujące:

1. Określenie predyspozycji kandydatów oraz ocena pomysłów biznesowych – 1 godzina na osobę

2. Szkolenia i doradztwo dla rozpoczynających działalność gospodarczą

 • SZKOLENIE „ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” –
  30 godzin dydaktycznych na grupę, 4 dni szkoleniowe.

 • DORADZTWO INDYWIDUALNE – „MÓJ BIZNESPLAN” po 6 godzin na osobę.  

3.Wsparcie finansowe i pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla 144 osób
  w wysokości maksymalnie
  25 000,00 zł/firmę,

 • WSPARCIE POMOSTOWE w postaci:

pomocy FINANSOWEJ wypłacanej miesięcznie w wysokości 2.000,00 zł/firmę, dla 144 firm przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności

usługi SZKOLENIOWO-DORADCZEJ średnio po 2 godz./firmę. Realizacja usługi ściśle związana ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej i deklarowanymi potrzebami danej firmy.

GRUPA DOCELOWA

Działania projektu kierujemy do 168  osób fizycznych (90K i 78M) uczących się lub zamieszkujących na terenie KOF, nieposiadających zatrudnienia, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia i zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:

osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • kobiety
 • osoby po 50 roku życia
 • z niepełnosprawnościami (z orzeczeniem o niepełnosprawności)
 • długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w MUP/PUP nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu)
 • niskowykwalifikowane (do wykształcenia średniego włącznie)

osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Osoby zarejestrowane w Urzędach Pracy jako BEZROBOTNE muszą mieć ustalony I lub II profil pomocy.

PROCES REKRUTACJI

Rekrutacja została zaplanowana w III naborach w 2017 r.:

I – CZERWIEC-LIPIEC

II – WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK

III – LISTOPAD-GRUDZIEŃ

Dokumenty rekrutacyjne zostaną udostępnione na przełomie maj/czerwiec 2017 roku w Biurze projektu Akademii Przedsiębiorczości oraz na stronie internetowej www.ap.org.pl.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

tel. 41 251 55 60

tel. 506 976 134

www.ap.org.pl

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”

SPOTKANIE

INFORMACYJNO – PROMOCYJNE

ProjektKielecki Kreator Przedsiębiorczości

Poddziałanie 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie

instrumentów bezzwrotnych – ZIT (projekty konkursowe)

05 czerwca 2017 r. godz. 14:00

GMINNY OŚRODEK KULTURY W GÓRNIE

GÓRNO 79 A

ap_kreator_plakat

ap_kreator_ulotka_str1

ap_kreator_ulotka_str2