Nabór na stanowisko Główny Księgowy

 

OGŁOSZENIE

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRNIE poszukuje

pracownika na stanowisko główny księgowy – umowa o pracę na czas zastępstwa – 1/1 etat.

Osoby zainteresowane muszą spełniać następujące warunki:

1. Wykształcenie:

  1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,

  2. ukończona szkoła średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,

  3. osoba jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.

  4. osoba posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

3. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

5. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego ;

6. znajomość obowiązujących przepisów koniecznych na ww. stanowisku.

Osoby zainteresowane pracą na ww. stanowisku proszone są o kontakt osobisty z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie, siedziba: Górno 169, pok. nr 10 lub telefoniczny tel. 41/302 36 47 lub 519 670 727 w terminie do 13 marca 2017 roku.

Załączniki do pobrania