Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczenia wychowawczego

 

OGŁOSZENIE

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRNIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczenia wychowawczego

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie, Górno 169 26-008 Górno

Stanowisko: referent ds. świadczenia wychowawczego

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1

Wymagania niezbędne:

1.

2.

3.

4.

a)

b)

c)

d)

e)

5.

6.

7.

Obywatelstwo polskie.

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

Znajomość przepisów:

ustawy o samorządzie gminnym,

ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

ustawy o ochronie danych osobowych,

ustawy o dostępie do informacji publicznych,

Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1.

2.

3.

4.

5.

Preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej.

Umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz umiejętność pracy w zespole.

Poczucie odpowiedzialności za swoją pracę, rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań służbowych.

Dokładność oraz umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.

Znajomość obsługi programu MS Office i programu SYGNITY.

Zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Przyjmowanie i weryfikacja wniosków, udzielanie informacji oraz prowadzenie postępowań
w sprawie świadczenia wychowawczego na zasadach określonych w ustawie o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Opracowywanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczenia wychowawczego.

Przygotowywanie list wypłat świadczenia wychowawczego.

Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokumentacji dotyczącej realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Współpraca z Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy, Zakładowym Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania zaświadczeń i informacji w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Prowadzenie niezbędnych statystyk, gromadzenie danych.

Sporządzanie informacji, sprawozdań, ocen i analiz z zakresu realizacji świadczenia wychowawczego.

Wymagane dokumenty:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

List motywacyjny.

Życiorys (CV).

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe.

Kserokopie dokumentów dokumentów potwierdzających staż pracy lub oświadczenie kandydata
w przypadku trwającego stosunku pracy.

Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych.

Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenie o niekaralności z KRK).

Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku referenta ds. świadczenia wychowawczego.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z naborem.

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Wszystkie dokumenty przedkładane przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim,
w formie umożliwiającej ich odczytanie, natomiast dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie, pokój nr 4 w godzinach pracy Ośrodka lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie,

Górno 169, 26-008 Górno

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: referent ds. świadczenia wychowawczego”, w terminie do dnia 30.01.2017 roku (poniedziałek) do godz. 10:00.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

Górno, dnia 16.01.2017