Informacja dotycząca wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie

Dział Świadczeń Rodzinnych, Dział Świadczenia Wychowawczego oraz Dział Funduszu Alimentacyjnego przypomina, iż w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń, takich jak:

1. Uzyskanie dochodu poprzez:
– zakończenie urlopu wychowawczego,
– uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
– uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło),
– rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a, ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
– uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
– uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
– uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
– uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego, świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty rodzinnej lub renty socjalnej.

2. Utrata dochodu poprzez:
– uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
– utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
– utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (świadectwo pracy)
– wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a, ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
– utracie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
– utracie świadczenia rodzicielskiego,
– uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
– utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego, świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty rodzinnej lub renty socjalnej.
– utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych.

3. Wyjazd członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskie.

Należy bezzwłocznie poinformować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie !!!

Dodaj komentarz