Aktualności

Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach zaprasza

Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach zaprasza osoby zamieszkałe w Kielcach
i gminach ościennych do skorzystania z bezpłatnej opieki specjalistycznej przeznaczonej dla osób zwłaszcza powyżej 65 r. z. (z ograniczoną sprawnością, które w ciągu ostatnich 12 mc były hospitalizowane i które otrzymały od 40 do 65 pkt. w skali Barthel (sporządzoną przez pielęgniarkę środowiskową).

Programy i zadania PFRON skierowane do osób niepełnosprawnych

 

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach przekazuje informację o działaniach skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Przekazujemy w załączeniu materiał zawierający ogólne informacje o programach i zadaniach Funduszu skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Programy i zadania PFRON skierowane do osób niepełnosprawnych

Nabór na stanowisko Główny Księgowy

 

OGŁOSZENIE

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRNIE poszukuje

pracownika na stanowisko główny księgowy – umowa o pracę na czas zastępstwa – 1/1 etat.

Osoby zainteresowane muszą spełniać następujące warunki:

1. Wykształcenie:

 1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,

 2. ukończona szkoła średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,

 3. osoba jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.

 4. osoba posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

3. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

5. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego ;

6. znajomość obowiązujących przepisów koniecznych na ww. stanowisku.

Osoby zainteresowane pracą na ww. stanowisku proszone są o kontakt osobisty z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie, siedziba: Górno 169, pok. nr 10 lub telefoniczny tel. 41/302 36 47 lub 519 670 727 w terminie do 13 marca 2017 roku.

 

Wójt Gminy Górno
i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Radlina i gminy Górno
informuje, że w ramach realizowania projektu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016 będzie wydawana żywność (paczki) dla uprawnionych mieszkańców Gminy Górno

Więcej

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

referent ds. świadczenia wychowawczego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta
ds. świadczenia wychowawczego została wybrana Pani Alicja Szczukiewicz zam. Leszczyny.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień wymaganych na przedmiotowym stanowisku pracy.

Górno, 31.01.2017 r.

LISTA KANDYDATÓW na stanowisko: referent ds. świadczenia wychowawczego

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko: referent ds. świadczenia wychowawczego

Informujemy, że na wyżej wymienione stanowisko pracy wpłynęło siedem ofert spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne:

 1. Pani Gołuch Monika zam. Danków

 2. Pani Harabin-Gach Edyta zam. Bodzentyn

 3. Pani Kundera Ewa zam. Krajno Drugie

 4. Pani Stępień Agnieszka zam. Napęków

 5. Pani Stępień Bożena zam. Górno-Zawada

 6. Pani Szczukiewicz Alicja zam. Leszczyny

 7. Pani Wójcik Agata zam. Krajno Pierwsze

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Górno, dn. 30.01.2017 r.

Do góry